Artikel 1. Definities
Alltrain: Alltrain B.V. gevestigd te Houten
Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Alltrain onderhandelt over een opdracht of Alltrain een opdracht heeft gegeven.
Opleiding: De opleiding(en) die Alltrain geeft. Opleiding kan ook worden gelezen als training of cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alltrain en een opdrachtgever waarop Alltrain deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Alltrain voor de uitvoering waarvan door Alltrain derden dienen te worden betrokken.
2.3 Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Alltrain door de opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Op alle met Alltrain gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3.2 Aanmelden voor een opleiding kan bij Alltrain via de website (www.alltrain.nl), per e-mail of telefonisch gebeuren.
3.3 Aanmeldingen voor opleidingen zijn bij Alltrain pas bindend nadat Alltrain deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
3.4 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend voor zowel Alltrain als de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.5 Afspraken met (of toezeggingen van) medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Alltrain verbinden Alltrain slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Alltrain is bekrachtigd.
3.6 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.
3.7 De opdrachtgever heeft tot vijf werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de gelegenheid om Alltrain te attenderen op vermeende onjuistheden. Daarna wordt de bevestiging geacht correct te zijn.
3.8 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Alltrain ter kennis worden gebracht. Wijzigingen binden Alltrain pas als Alltrain dit schriftelijk bevestigd.
3.9 Worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de uitvoering der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Wijzigingen die hogere kosten veroorzaken worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.10 De opdrachtgever dient na het aangaan van een overeenkomst de door Alltrain benodigde gegevens van de opdrachtgever en deelnemer(s) volledig te verstrekken.
3.11 Door Alltrain wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van de opdrachtgever en deelnemer(s). Alltrain zal deze gegevens niet voor voorafgaand overleg verstrekken aan derden.

Artikel 4. Tarieven
4.1 Alle door Alltrain vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Alltrain vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Alltrain is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.3 Waardevermindering van Nederlandse valuta evenals prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geeft Alltrain het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 5. Betalingen
5.1 De opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Indien de opdrachtgever enige factuur van Alltrain niet binnen de betalingstermijn voldoet is de opdrachtgever, na ten minste één aanmaning van Alltrain, automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Alltrain heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum dat het gehele bedrag is voldaan.
5.3 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Alltrain de vordering ter incasso uit handen geven. De opdrachtgever is in dat geval naast de betaling van de hoofdsom en daarvoor verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
5.4 Alltrain heeft het recht om zowel voor of na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid tot betaling te verlangen. De opdrachtgever dient bij opleidingstarieven hoger dan €5000, – een voorschot van 50% te betalen. De betaling dient vijf werkdagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.

Artikel 6. Uitvoeren van diensten
6.1 Alltrain is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals een goed opdrachtnemer betaamd.
6.2 Alltrain bepaald de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
6.3 Alltrain mag onderdelen van de opdracht uitbesteden aan derden. Alltrain blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de geleverde diensten.
6.4 Alltrain heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een opleiding verstoren, uit te sluiten van het verder volgen van de opleiding. Uitsluiting laat de plicht tot betaling onveranderd.
6.5 De opdrachtgever is verplicht werknemers van Alltrain, die door de gegeven opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden gaan verrichten op het terrein van de opdrachtgever, vooraf te informeren over mogelijke gevaren op het terrein van de opdrachtgever. Ook dienen werknemers van Alltrain op de hoogte te worden gebracht over de maatregelen die de opdrachtgever heeft getroffen om mogelijke gevaren te voorkomen.
6.6 Deelnemers dienen tijdens de opleiding de door Alltrain verstrekte veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering zijn de gevolgen volledig voor de deelnemer.

Artikel 7. Annulering
7.1 De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk, de opleiding te annuleren.
7.2 Tot twee weken voor aanvang van de (eerste) dag van de opleiding kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren. Bij een latere annulering van de opleiding dient de opdrachtgever naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen kosten aan Alltrain te betalen volgens onderstaand schema:
– 50% bij ontvangst op de veertiende tot en met de derde dag voor aanvang van de opleiding.
– 100% bij ontvangst van de annulering vanaf drie werkdagen voor aanvang van de opleiding.
De reden hiervoor is dat wij al opleidinggebonden kosten hebben gemaakt.
7.3 Bij verhindering is de opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.
7.4 Tot vijf dagen voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever tegen betaling van €25,- aan (administratie)kosten gerechtigd de dag of dagen van de opleiding te verplaatsen naar een bij Alltrain beschikbare andere dag op een andere datum.
7.5 In geval van het niet verschijnen van de deelnemer(s) bij een opleiding op een van onze opleidingslocaties blijft opdrachtgever gehouden de opleidingskosten te betalen. In geval van overmacht situaties kan door Alltrain per niet verschenen deelnemer een korting op de opleidingsprijs van de nieuw in te plannen opleiding worden gegeven, afhankelijk van de te volgen opleiding en de aard van overmacht. In het geval de opdrachtgever de dag of dagen van de opleiding niet wenst te verplaatsen blijft de vordering op de opleidingsgelden van toepassing.
7.6 In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel geldt voor de annulering van een maatwerk-/in company-opleiding dat tot tien werkdagen voor aanvang van de opleiding kosteloos kan worden geannuleerd. Bij annulering binnen zes tot tien werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen drie tot zes werkdagen wordt 75% van de opleiding in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie werkdagen voor aanvang van de opleiding is het volledige opleidingsbedrag verschuldigd. Het annuleren van een opleiding kan uitsluitend schriftelijk.
7.7 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening of ziekte van de docent, daartoe aanleiding geven, is Alltrain gerechtigd de opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
7.8 Restitutie van opleidingsgelden geschiedt alleen na aftrek van de annulerings- en administratiekosten. De administratiekosten bij restitutie bedragen €25,- per totaalfactuur.
7.9 Indien de parkeertarieven voor de docenten bij maatwerkopleidingen een bedrag van €10,- per opleiding overstijgen, wordt het verschil gefactureerd aan de opdrachtgever.
7.10 Doordat het nodig is deelnemers tijdig aan te melden bijvoorbeeld bij het CCV in het kader van de nascholingscode 95, voor een VCA-examen en/of specifieke locatie waar opleidingen worden gevolgd en/of examen wordt afgenomen, etc. brengt Alltrain in het geval van annulering door de opdrachtgever, de gemaakte reserverings- en examenkosten in rekening.
7.11 Indien de opdrachtgever een opleiding annuleert, heeft Alltrain het recht de al gemaakte kosten van de oefenlocatie(s) in rekening te brengen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Alltrain, waaronder de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Alltrain toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factureerwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
8.2 Alltrain is niet aansprakelijk voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemers of de opdrachtgever.
8.3 Al het door Alltrain ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Alltrain kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Alltrain is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
8.4 Alltrain en docenten zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van aanbevelingen en/of adviezen die tijdens een opleiding worden gedeeld. Alltrain en docenten zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, dat het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op aanbevelingen en adviezen die tijdens de opleiding zijn gedeeld.
8.5 Alltrain is niet aansprakelijk voor het niet garanderen van tijdige aanmelding bij het CCV in het kader van code 95, een VCA-examen of andere verplichte aanmelding verbonden aan een instantie waaraan tijdslimieten met boetebedragen zijn gekoppeld, bij het aanmelden door de opdrachtgever van een deelnemer binnen een werkweek voor de begindatum van een opleiding. Eventuele boetekosten voor een te late aanmelding worden doorberekend naar de opdrachtgever. Indien het boetebedrag per deelnemer hoger is dan €50,- wordt voor aanmelding schriftelijk toestemming gevraagd van de opdrachtgever.
8.6 Alltrain is niet aansprakelijk voor het niet slagen voor een examen van deelnemers tijdens een opleiding.8.7 Alltrain is niet verplicht opleidingen of lessen kosteloos te herhalen voor deelnemers die deze door afwezigheid hebben gemist.

Artikel 9. Overmacht en ontbinding
9.1 Indien na het redelijk oordeel van Alltrain een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft Alltrain het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
9.2 Hieronder wordt eveneens verstaan het niet of onbehoorlijk uitvoeren van de opdracht door derden van wie Alltrain afhankelijk is.
9.3 Indien de overmacht een bepaalde opleidingsbijeenkomst betreft, zal Alltrain voor zover mogelijk, een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele opleidingsprogramma van tijdseenheid opschuiven.
9.4 Eventueel door de opdrachtgever vooruitbetaalde gelden, zal Alltrain in dat geval naar rato terugbetalen, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Alltrain al gemaakte kosten.
9.5 Alltrain kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever ontbinden, als:
– De opdrachtgever uitstel van betaling of zijn faillissement aanbiedt of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd.
– De opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of anderzijds zijn gerechtspersoonlijkheid verliest.
– De opdrachtgever of deelnemers één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en bij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Alltrain bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
9.6 Het hiervoor bepaalde, laat de overige aan Alltrain rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding, onverlet.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom ter zake van producten en/of diensten evenals de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Alltrain en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Alltrain of diens leveranciers.
10.2 De opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alltrain de producten en/of diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan derden beschikbaar stellen.
10.3 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijziging aan te brengen aan een door hem al eerder goedgekeurde of al in gebruik zijnde model of advies etc., zonder voorafgaande toestemming van Alltrain.

Artikel 11. Website
11.1 De inhoud van de website van Alltrain, www.alltrain.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat door Alltrain vermelde informatie niet volledig, juist of compleet is.
11.2 Alltrain behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.
11.3 Hoewel Alltrain alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Alltrain niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van haar website via internet verzonden worden.
11.4 Alltrain sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van haar website.
11.5 Links naar andere websites zijn alleen bedoeld om de bezoeker te wijzen op het bestaan van deze websites. Alltrain kan niet instaan voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen voorbehouden. December 2012.